"... کلمات جز معنی روح هم دارند،جز مفهوم،احساس هم دارند..."

Article 3894
دسامبر, 2016 Show More post