جایز بودن شکستن نماز برای پاسخ به تلفن همراه

جایز بودن شکستن نماز برای پاسخ به تلفن همراه

استاد فقه تطبیقی دانشگاه الازهر،سخن مفتی مصر مبنی برجایز بودن شکستن نماز برای پاسخ به تلفن را محکوم کرد.

شیخ “احمد کریمه “ استاد فقه تطبیقی دانشگاه الازهر، سخن شوقی علام مفتی مصر درباره جایز بودن قطع نماز و پاسخ به تلفن را محکوم کرد.

تارنمای “رای الیوم” در گزارشی دراین زمینه نوشت شوقی علام مفتی مصرشکستن نماز برای پاسخ دادن به تلفن را در صورتی که با پاسخ ندادن زیانی متوجه شخص شود جایز دانست.

کریمه افزود: قطع نماز در صورتی جایز است که پای نجات جان یک انسان در میان باشد.

وی افزود: فقها و علما پیش از این موارد جایز بودن شکستن نماز را عنوان کرده اند که  خطر قرار گرفتن شخص نابینا در برابر یک گودال یا برخورد خودرو با یک کودک به هنگام راه رفتن از جمله مواردی است که شکستن نماز جایز است.

استاد فقه تطبیقی دانشگاه الازهر با استدلال به آیه شریفه ” ذلک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب “ گفت :

همه مسلمانان امروزه مشغول گوشی های همراه هستند و پاسخ به آن در هنگام نماز موجب سوء استفاده از این ابزار می شود.

پیشنهاد ویژه:  بسته ارسالی ارتش سوریه برای داعش
قبلی اعلام اسامی 11 تن از شهدای انفجار حله
بعدی ماجرای گوش بریدۀ ون گوگ، نقاش پر آوازۀ قرن نوزدهم

پاسخی بگذارید