بعد از دیدن این نقشه‌ ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

بعد از دیدن این نقشه‌ ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

بعد از دیدن این نقشه‌ ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

بعد از دیدن این نقشه‌ ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

بزرگ یا کوچک بودن کشورها در ذهن انسان به دلیل تبدیل نقشه سه بعدی جهان به نقشه های دوبعدی بسیار با آنچه در واقعیت است متفاوت است. مخصوصا در مورد مساحت کشورهایی که به قطب شمال و جنوب نزدیکترند بیشتر تصور غلط وجود دارد زیرا در صورتیکه این کشورها در وسط نقشه قرار گیرند کوچکتر از آنچیزی که در تصورمان هست دیده میشوند. با ما همراه باشید.

 

اگر نقشه آمریکا را به نزدیک نقشه استرالیا به سمت جنوب کره زمین بکشیم، متوجه میشویم که مساحت آمریکا آنقدرها هم که قبلا به نظر میرسیده بزرگ نیست!

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

استرالیا بسیار بزرگتر از آنچه تصور میکردید است، اگر نقشه استرالیا را روی اروپا بیندازید متوجه میشوید که تقریبا کل اروپا را پوشش میدهد.

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

اگر برزیل در آسیا قرار داشت ، بسیار پهناورتر از آنچه فکر میکنید ، به نظر میرسید.

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

اگر رومانی یک جزیره در اقیانوس منجمد شمالی بود :

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

اگر نقشه کانادا را روی قاره آمریکای جنوبی بیاندازید این سطح را اشغال می کند:

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

گرینلند در مکانی که واقع شده بسیار بزرگتر از زمانی که بر روی نقشه آمریکا یا برزیل قرار میگیرد ، تصور میشود.

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

اگر نقشه اندونزی را بر روی نقشه روسیه بیاندازید متوجه میشوید که تقریبا تمام عرض روسیه را میتواند پوشش دهد.

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

اگر نقشه کالیفرنیا بر روی انگلیس بیفتد متوجه میشوید که از لحاظ مساحت تقریبا هم سایز هستند.

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

اگر چین در شمال روسیه قرار داشت اینگونه میشد:

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

اگر استرالیا در قاره آمریکای شمالی قرار داشت، بسیار بزرگتر از آنچه اکنون تصور میشود به نظر میرسید

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

اگر نقشه ژاپن را بر روی نقشه کانادا بیاندازید متوجه میشوید که تقریبا تمام طول کانادا را میتواند پوشش دهد.

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

جنوبگان (Antarctica – قاره ای که قطب جنوب را در برگرفته است) چندان هم بزرگتر از برزیل نیست!

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

در صورتیکه هند را به شمال نقشه جهان بکشیم اینگونه خواهد بود

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

اگر لهستان جزیره ای در دریای نروژ بود

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

با انداختن نقشه کانادا بر روی نقشه آمریکا متوجه میشویم که هر دو کشور تقریبا در مساحت برابرند

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

نقشه آمریکا را اگر بر روی قاره اروپا بیاندازیم:

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

اگر نقشه انگلیس را به شمال یا جنوب نقشه جهان ببریم سایز آن در مقایسه با کشورهای همجوار اینگونه است:

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

اگر جمهوری دموکراتیک کنگو را بر روی نقشه پرینلند بیندازیم متوجه بزرگی آن یا کوچکی گرینلند خواهیم شد:

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

ایسلند کوچک در مقایسه با همسایه وسیعش گرینلند:

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

اگر نقشه مکزیک را بر روی گرینلند بیندازید به طرز باورنکردنی ای بزرگتر میشود:

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

روسیه اگر در جای استرالیا قرار گیرد:

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

و در صورتیکه نقشه ایران را بر روی نقشه جهان جابجا کنیم ، مساحت واقعی آن در مقایسه با کشورهای همجاور آن منطقه به شکلهای زیر خواهد بود:

 

مساحت ایران بخش گسترده ای از اروپا مانند آلمان فرانسه ایتالیا سوئیس و چند کشور کوچک همجوار را پوشش میدهد:

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

اگر نقشه ایران را به سمت شمال بکشیم ، مساحت ایران تقریبا با گرینلند بسیار وسیع برابری می کند

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

 

مساحت  ایران در برابر کشورهای مکزیک و آمریکا به شکل زیر است:

 

بعد از دیدن این نقشه‌ها دیگر مثل قبل به جهان نگاه نخواهید کرد

پاسخی بگذارید